Centrale Commissie Dierproeven

Proeven op dieren zijn in Nederland alleen onder strikte voorwaarden toegestaan en mogen pas worden uitgevoerd als de onderzoekers over een projectvergunning van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) beschikken.

De voorwaarden en de procedure om een vergunning te krijgen voor de uitvoering van dierexperimenten staan beschreven in de Wet op de dierproeven (Wod). Deze wet schrijft voor dat de CCD alleen op basis van een advies door een Dierexperimentencommissie (DEC) tot een besluit kan komen over een ingediende vergunningaanvraag. Het advies van de DEC weegt zwaar bij de besluitvorming door de CCD.

Structureel overleg NVDEC en CCD

De voorzitters van de DECs, het bestuur van de NVDEC en een of meerdere leden van de CCD bespreken twee keer per jaar op hoofdlijnen de samenwerking met elkaar.

Een bestuurslid van de NVDEC is als toehoorder aanwezig bij het gebruikersplatform van de CCD.

crossmenu